کمیته پژوهش در آموزش.jpg

جلسات کمیته پژوهش در آموزش چهارمین چهارشنبه هر ماه راس ساعت ۱۲ در دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار میگردد.

سرپرست کمیته: جناب آقای دکتر محمد رسول خزاعی 

 

اعضای کمیته پژوهش در آموزش

جناب آقای دکتر محمد رسول خزاعی

سرکارخانم دکتر نادیا اسدی

سرکارخانم دکتر ماریا شیروانی

سرکارخانم دکتر الهام نیرومند

سرکار خانم دکتر زهره رحیمی

جناب آقای دکتر محمد رضا اکرمی

جناب آقای دکتر میثم سیاه منصوری

جناب آقای دکتر شهرام میرآقایی

جناب آقای دکتر حمیدرضا محمدی مطلق 

جناب آقای دکتر وهاب دهلقی

 جناب آقای هوشنگ نعمتی


 


صورت جلسه پژوهش در آموزش تیر 98 صورت جلسه پژوهش در آموزش تیر 98