معرفی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

دفتر توسعه آموزش(Education Development Office: EDO)  به عنوان مغز متفکر دانشکده مسئولیت ارتقاء کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکردهای آن را در راستای سیاست های وزارت متبوع، معاونت آموزشی دانشگاه و مرکز مطالعات و توسعه آموزش ( EDC ) بر عهده دارد که ایفای این نقش حساس مستلزم وجود سازوکارهای دائمی و همکاری همه جانبه کلیه گروههای آموزشی زیر مجموعه دانشکده است. چراکه از این طریق فعالیت های توسعه آموزش در تمامی ارکان آموزش تسری یافته و موجبات توسعه کیفی، هدایتگری و پایش اثربخشی برنامه های آموزشی که از اهداف مراکز توسعه آموزش می باشد با مشارکت وسیع همکاران فراهم می شود.