ریاست دانشکده

ریاست دانشکده    

 ریاست دانشکده پزشکی

نام ونام خانوادگی : پروفسور بابک صیاد

رشته تحصیلی : عفونی

مدرک : فوق تخصص

مرتبه : استاد

 آدرس اینترنتی: babak.sayad@kums.ac.ir


 

cv: دکتر صیاد 

فاکس: 08334274623

تلفن: 08334274622

وظایف رئیس دانشکده :

الف نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی

ب- ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده یا آموزشکده

ج- نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده یا آموزشکده

د- ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحدهای تابع دانشکده یا آموزشکده

ه- پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده یا آموزشکده

و- نظارت بر کار شورای آموزشی پژوهشی و... دانشکده یا آموزشکده

ز- ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

ح- بررسی صلاحیت معاونان گروهها و اظهار نظر درباره آنان