مدیر امور بین الملل

نام و نام خانوادگی: دکترمحمود امیری

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی پزشکی

مرتبه: دانشیار

پست الکترونیکی: ma.amiri@kums.ir