مدیر امور بین المللraminabiri

نام و نام خانوادگی: دکتر رامین عبیری

مدرک تحصیلی: دکتری میکروب شناسی پزشکی

مرتبه: دانشیار

پست الکترونیکی: rabiri@kums.ac.ir