هدف دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

هدف اصلی تشکیل و گسترش دفاتر توسعه آموزش را می توان افزایش مشارکت اعضای هیات علمی و مراکز آموزشی زیر مجموعه دانشگاه در فعالیت های محوری توسعه آموزش در سطح گسترده دانست.

اهداف کلی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی کرمانشاه:

 1- بهبود و توسعه کیفیت آموزش گروه های آموزشی زیرمجموعه دانشکده

2- تحقق اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 اهداف اختصاصی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی کرمانشاه:

1 - تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی در زمینه وظایف آموزشی آنها

2- مشارکت در زمینه برنامه ریزی برای اجرای شیوه های نوین آموزشی

3- ارتقای توانمندی های گروه های هدف در زمینه های آموزشی و پژوهشی

4- بهبود وضعیت ارزشیابی برنامه های اعضای هیأت علمی و دانشجویان

5- نظرخواهی از گروههای آموزشی در زمینه مشکلات جاری برنامه آموزشی

6- بهینه سازی و توسعه کیفی برنامه های آموزشی و درسی در سطوح مختلف

7- هدایت و ارتقاء کیفی آزمون های تئوری و عملی

8- فرآیند ارزشیابی اعضاء هیئت علمی و بازخورد نتایج آن

9- نظرخواهی از گروه های آموزشی در زمینه مشکلات جاری برنامه آموزشی

10- برگزاری کارگاه های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای مربوطه

 11- هدایت، سازماندهی و حمایت بر امر پژوهش درحوزه آموزش

 12- تقویت برنامه های آموزش مداوم و نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای مربوطه