ارزیابی گروه های آموزشی

 

 ردیف

گروه های آموزشی

 طرح دوره

طرح دروس

راهنمای مطالعاتی

log-book

1

انگل شناسی و قارچ شناسی

دارد

2

ایمنی شناسی

دارد

دارد

3

بیوشیمی بالینی

دارد

4

روانشناسی بالینی

دارد

5

پزشکی اجتماعی

دارد

دارد

6

علوم تشریح

7

فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی

دارد

8

فیزیولوژی و فارماکولوژی

دارد

9

معارف اسلامی

دارد

دارد

10

میکروبشناسی

دارد

11

ارتوپدی

دارد

12

ارولوژی

دارد

دارد

13

اطفال

14

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دارد

15

بیهوشی

دارد

16

پاتولوژی

دارد

17

جراحی عمومی

دارد

18

جراحی مغز و اعصاب

دارد

19

چشم

دارد

20

داخلی

دارد

دارد

21

رادیولوژی

دارد

22

روانپزشکی

23

زنان و زایمان

دارد

24

طب اورژانس

دارد

25

قلب و عروق

دارد

26

گوش، حلق و بینی

دارد

27

نورولوژی

دارد