کمیته ارزشیابی آموزشی

 

فعالیت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در زمینه برنامه ارزشیابی

  هدف:

ارتقاء بهره وری آموزشی با بهبود عملکرد اساتید و دانشجویان بر مبنای روند ارزشیابی مستمر

وظایف:

1- ارزیابی درونی گروههای آموزشی و فراهم نمودن بازخورد جهت اصلاح کاستیها

2- ارزشیابی نحوه تدریس و فعالیتهای آموزشی اساتید از نظر دانشجویان عمومی و تخصصی

3- ارزشیابی مدیران گروههای آموزشی از نظر معاون آموزشی و اعضاء گروه

4- ارزشیابی اعضاء گروه از نظر مدیر گروه

5- ارزشیابی اعضاء گروه از نظر سایر همکاران گروه

6- ارزشیابی اعضاء گروه از خود (خود ارزیابی)

7- تهیه ملاکها و شاخصهای معتبر و پایا جهت ارزشیابی

8- تهیه و تدوین پرسشنامههای مختلف جهت فرآیند ارزشیابی

9- تهیه و تدوین نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدها (SWOT) واحدهای دانشکده

10- ارزیابی مستمر برنامه آموزش مداوم

11- ارزیابی کیفی آموزش سالانه و ترمی گروهها و بازخورد نتایج آن

12-  مدیریت،هدایت و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروههای آموزشی

13- نظارت و هدایت ارزشیابی عملکرد اعضا هیات علمی (ارزشابی استاد)

14- نظارت بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (ارزشیابی دانشجوو آزمون)

15- نظارت بر ارزشیابی دانشکده

16- پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پایان هر ترم تحصیلی

17- نظرسنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی (برنامه درسی/ استاد/ آزمون)

18- بررسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی (برنامه درسی/ استاد/ آزمون)

19- ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی دانشجویان (نظری و بالینی)

20- ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان

21- مشارکت و همکاری در انجام ارزشیابی درونی

22- مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی

23- پیگیری تکمیل فرم های عملکرد ماهیانه گروه ها در قالب فرم های مدون و یکسان و ارائه بازخورد به مرکز مطالعات و گروه های آموزشی مربوط

 

  کمیته ارزشیابی آموزشی

 

مسئول کمیتهدکتر بیتا انبری

نام و نام خانوادگی: دکتر بیتا انوری

نوع تخصص: بیماریهای داخلی

رتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 08334274618

آدرس الکترونیک: banvari88@kums.ir

 

دبیرکمیته

 

نام و نام خانوادگی: دکتر علی کرامتی

نوع تخصص: بیماریهای کودکان

رتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 08334274618

آدرس الکترونیکی: taftan99@yahoo.com

 

اعضای کمیته ارزشیابی آموزشیِ

ایمیل

مدرک تحصیلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

maria_shirvani@yahoo.com

متخصص بیماریهای عفونی

عضو هیأت علمی

دکترماریا شیروانی

1

Leyla_rezaei60@kums.ac.ir

متخصص چشم پزشکی

(فلوشیپ ویتره و رتین)

عضو هیأت علمی

دکتر لیلا رضایی

2

ODavarinejad@Gmail.com

متخصص روانپزشکی

عضو هیأت علمی

دکتر عمران داوری نژاد

3

jafarnavabi@kums.ac.ir

متخصص داخلی

عضو هیأت علمی

دکترسید جعفر نوابی

4

negin10860@yahoo.com

متخصص رادیوتراپیک آنکولوژی

عضو هیأت علمی

دکتر نگین فرشچیان

5

elhamniromand@Gmail.com

متخصص داخلی

عضو هیأت علمی

دکتر الهام نیرومند

6

roshankhah@yahoo.com

دکتری Ph.D علوم تشریحی

عضو هیأت علمی

دکتر شیوا روشن خواه

7

ramin-abiri@yahoo.com

ramin-abiri@gmail.com

دکتری Ph.D میکروب شناسی

عضو هیأت علمی

دکتر رامین عبیری

8

mkhazaei@yahoo.com

دکتری Ph.D علوم تشریحی
 (فلوشیپ کشت سلول)

عضو هیأت علمی

دکتر مظفر خزاعی

9

Farhadsalari@gmail.com

دکتری Ph.D ایمنولوژی

عضو هیأت علمی

دکتر فرهاد سالاری

10

 mbakhtiari@kums.ir دکتری Ph.D علوم تشریحی  عضو هیأت علمی دکتر میترا بختیاری   11