عناوین فعالیتھای تحت نظارت دفتر توسعه آموزش پزشکی

 بر اساس ماده 4 آئین نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و دفاتر توسعه آموزش و نحوه تعامل آنها در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب دویست و یکمین جلسه مورخ 18/12/1388 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی و به استناد نامه شماره 167/500 مورخ 09/09/1389 ، شرح وظایف دفاتر توسعه عبارتند از:

1. همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیأت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

      2. همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی فراگیران ، اعضای هیات علمی و فرایند های آموزش دردانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه

3 . ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش

4. ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرآیند یاددهی/یادگیری، اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروه های آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه

       5. شرکت فعال در جلسات و همکاری و همسویی با مرکز توسعه آموزش دانشگاه