سرفصل دروس کارشناسی ارشد

 

برنامه های دروس ارائه شده مقطع 2کارشناسی ارشد در نیمسال اول و دوم 96-95.pdf برنامه های دروس ارائه شده مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال اول و دوم 2 96-95
سرفصل و برنامه های آموزشی (بیوشمی).pdf سرفصل و برنامه های آموزشی (بیوشمی)

سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی.pdf سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته فیزیولوژی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته فیزیولوژی
اعلام برنامه هفتگی دروس مشترک کارشناسی ارشد و ارسال برنامه مدون تا 10695 اعلام برنامه هفتگی دروس مشترک کارشناسی ارشد و ارسال برنامه مدون تا 10/6/95
مشخصات دروس برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک).pdf مشخصات دروس برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
برنامه اموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته بیوشیمی بالینی پزشکی .pdf برنامه اموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته بیوشیمی بالینی پزشکی
برنامه اموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روانشناسی بالینی پزشکی .pdf برنامه اموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روانشناسی بالینی پزشکی
برنامه اموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته علوم تشریح پزشکی .pdf برنامه اموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته علوم تشریح پزشکی
برنامه اموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته ایمنی شناسی پزشکی .pdf برنامه اموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته ایمنی شناسی پزشکی
برنامه اموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته فیزیک پزشکی .pdf برنامه اموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته فیزیک پزشکی
برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته میکروبشناسی.pd.pdf برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته میکروبشناسی