نحوه تعامل دفتر توسعه آموزش دانشکده (EDO) با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه (EDC)

1.     کلیه فعالیت های دفتر توسعه آموزش دانشکده زیر نظر ریاست دانشکده و در راستای سیاست های مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه انجام می پذیرد.

2.     ابلاغ مسئولیت های اجرایی اعضای دفتر توسعه آموزش شامل سرپرست دفتر، اعضای محترم هیأت علمی همکار دفتر توسط ریاست دانشکده و بر اساس هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه صادر می گردد.

3.     دفتر توسعه آموزش دانشکده موظف به ارسال گزارش عملکرد به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه خواهد بود.

4.     جلسات مشترک مرکز مطالعات و توسعه آموزش با دفتر توسعه آموزش بر حسب ضرورت و نیاز تشکیل خواهد گردید.

5.     نظارت و ارزشیابی فعالیت دفتر توسعه آموزش در دانشکده با رئیس دانشکده و در سطح دانشگاه بر عهده مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه خواهد بود.