رسالت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

ارتقای کیفیت آموزش، هدایت و نظارت بر فرایندهای آموزشی، ارتقای کیفی فرآیندهای یاددهی- یادگیری، ایجاد انگیزه در افراد دست اندرکار آموزش، ایجاد روحیه همکاری و مشارکت فعالانه در افراد؛ از مهمترین رسالت های دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی می باشد که با هدف آموزش و تربیت دانش آموختگانی کارآمد، شایسته و متعهد برای ارائه بهترین کیفیت خدمات سلامت به آحاد جامعه و متناسب با نیازهای کشور انجام می پذیرد و دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی نیز در  این راستا فعالیت در سه حیطه:

1- برنامه ریزی آموزشی و درسی

2- ارزشیابی

3- رشد و بالندگی اعضای هیات علمی

را در دستور کار خود دارد و بر آن است تا اقدامات ذیل را با هدف دستیابی به اهداف آموزشی در حوزه ارتقاء خدمات بهداشتی و درمانی به مرحله اجرا درآورد:

1- بهینه سازی و توسعه کیفی برنامه های آموزشی و درسی

2- تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیأت علمی

3- فرآیند ارزشیابی اعضاء هیأت علمی و بازخورد نتایج آن

4- هدایت، سازماندهی و حمایت بر امر پژوهش درحوزه آموزش

5- هدایت و ارتقاء کیفی آزمونهای تئوری و عملی

6- تقویت برنامه های آموزش مداوم و نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای مربوطه