هدایت و حمایت علمی و فنی آموزشی

 

واحد (EDO) دانشکده پزشکی کرمانشاه هدایت و حمایت علمی و فنی آموزشی در زمینه های :

 

الف- برنامه های آموزشی:

o   انجام نیاز سنجی اعضای هیئت علمی و جذب نظرات آنها

o   نظارت بر تدوین طرح درس (Lesson Plan)

o   مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در تدوین طرح درس (نظری و بالینی)

o   پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای طرح درس (نظری و بالینی)

o   مشارکت در ارزشیابی و اجرای طرح درس 

o   ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درس

 

 ب- ارزشیابی :

o   ارزشیابی درونی گروه ها و بررسی وضع موجود

o   بهبود ساختار و روش ارزشیابی دانشجو

o   ارزشیابی اعضای هیئت علمی

o   ارزشیابی برنامه و ارائه بازخورد

o   نظرسنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی

o   پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پایان هر ترم تحصیلی

o   بررسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی

o   ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی دانشجویان (نظری و بالینی)

o   مشارکت و همکاری در انجام ارزشیابی درونی

 

ج-  توانمندسازی و آموزش مداوم اساتید در زمینه های مختلف آموزش:

o   برنامه ریزی و اجرای کارگاه های آموزشی با هماهنگی دانشگاه EDC

o   اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیئت علمی

o   نیازسنجی از اساتید

o   برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشیی مرتبط با روش های نوین تدریس (نظری و بالینی)

o   برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با روش های نوین ارزشیابی (نظری و بالینی)

o   برگزاری سایر دوره های آموزشی مورد نیاز اساتید

o   پیشنهاد و همکاری در تهیه منابع مورد نیاز اساتید و دانشجویان

 

 د- پژوهش در آموزش:

o   همکاری در انتخاب عناوین مرتبط با پژوهش در آموزش

o   همکاری در تهیه پروپوزال های مرتبط با پژوهش در آموزش

o   تهیه بانک اطلاعاتی در زمینه پژوهش های صورت گرفته

o   مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه آموزش

o   مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه آموزش

o   همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده در زمینه بررسی طرح های پژوهش در آموزش

 

 سایر وظایف:

      o   ارتباط منظم با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

      o   تشکیل جلسات منظم اعضای دفتر توسعه آموزش هر ماه یک بار

      o   بررسی پیشنهادات ارائه شده توسط اساتید و مسئولین

o   تهیه فرم های مورد نیاز 

  

رئوس فعالیتهای علمی واجرایی (جاری و آتی)  واحد EDO دانشکده پزشکی

 

به منظور دستیابی به اهداف ذکر شده، محورهای کلی وظایف دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه به شرح زیر درنظر گرفته شده است:

1- همکاری و همسویی با مرکز توسعه آموزش دانشگاه

2- توانمندسازی اعضاء هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی

3- تجزیه و تحلیل و بررسی روایی و پایایی آزمونهای تئوری و عملی

4- فعالسازی فضای دفتر توسعه آموزش در سایت دانشکده و بروزرسانی آن

5- حمایت و همکاری لازم جهت تهیه و تدوین طرح درس توسط اساتید

6- برنامهریزی و برگزاری کارگاههای آموزشی مورد نیاز اساتید

7- ارتقاء فرآیند ارزشیابی اعضاء هیئت علمی و دانشجویان

8- همکاری و مشاوره با گروهها جهت رفع مشکلات احتمالی در روند تدوین و اجرای برنامههای آموزشی

9- اطلاعرسانی قوانین و دستورالعملهای آموزشی به اعضاء هیأت علمی

10- همکاری با گروههای آموزشی جهت تهیه و ارائه برنامههای آموزشی اختیاری مورد نیاز و علاقه دانشجو

11- تعیین استراتژی مناسب برای ادغام برنامههای مشابه و دروس مرتبط

12- بررسی و تعیین امکان توسعه برنامههای آموزشی گروه

13- بازبینی امکانات و تجهیزات در اختیار گروه برای به حداکثر رساندن بهرهوری از امکانات آموزشی و درمانی

14- مشارکت و همکاری با سایر دانشکدهها جهت ارائه برنامههای آموزشی

15- تدوین راهنمای مطالعاتی دانشجو در دروس مختلف

16- تعیین اولویتهای پژوهشی در امر آموزش و هدایت اساتید به انجام پژوهش در حیطه آموزشی

17- بازنگری برنامه های درسی و پیش نیازها

18- اطلاعرسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضاء هیأت علمی

19- همکاری جهت تهیه تقویم آموزشی و درسی توسط گروهها

20- تدوین طرح درس

21- تشکیل آرشیو اسلایدهای مربوط به کارگاه های آموزشی

18- راهاندازی کتابخانه EDO

22- بازنگری برنامه های درسی و پیش نیازها

23- تدوین و بازنگری برنامه های درسی و کوریکولوم آموزشی

24- تدوین دفترچه راهنمای مطالعاتی دانشجو در دروس مختلف

25- تدوین کارنما ( log book ) جهت دروس عملی دانشجویان

26- همکاری در تدوین برنامه های عملیاتی دانشکده در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه

27- نظارت بر حسن اجرای برنامه های عملیاتی دانشکده و ارائه گزارش ادواری به مراجع ذیربط

28- ارزیابی کیفی آموزش سالانه و ترمی اساتید و بازخورد نتایج آن

29- ارزیابی درونی گروه های آموزشی و ارزیابی بیرونی با همکاری  EDC

30- تهیه و تدوین نقاط قوت ، ضعف  ، فرصت ها و تهدیدهای (SWOT ) واحدهای دانشکده

31- آشنا سازی و ترغیب اساتید به استفاده از روشهای نوین و مؤثر آموزشی

32- تدوین Course Plan

33- تدوین Lesson plan

 

ساختار دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته تحصیلی

سمت

1

پروفسوربابک صیاد

استاد

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

رئیس دانشکده

2

دکترماریاشیروانی

استادیار

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی

3

دکترعلی کرامتی

استادیار

متخصص بیماریهای کودکان

معاون آموزشی دانشکده

 

شرح وظایف دفتر توسعه آموزش

1-همکاری در ارتقائ توانمندی های اعضائ هیئت علمی درزمینه های مختلف اموزش علوم پزشکی

2-همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضائ هیئت علمی

3-ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاددهی –یادگیری، اجرای روشهای نوین  آموزشی وارزشیابی به گروههای اموزشی و اعضائ هیئت علمی دانشکده

5- شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

 

فعالیت های دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

الف – برنامه ریزی درسی

در زمینه برنامه ریزی درسی دفتر توسعه آموزش دانشکده  پزشکی کرمانشاه فعالیتهای زیر را بر عهده دارد :

ü      جلب حمایت گروه های آموزشی و همکاری با ایشان جهت تدوین اهداف آموزشی و تهیه برنامه آموزشی ( Course Plan ) و طرح درس مربوطه ( Lesson Plan ) .

ü      پیگیری تنظیم و تدوین برنامه های پیشنهادی جدید در رابطه با دروس دانشجویان پزشکی عمومی با توجه به شرایط و مقتضیات دانشگاه

ü      پیگیری پیشنهادات نحوه بازنگری برنامه های درسی با توجه به امکانات موجود

ü      پیگیری رفع مشکلات و تنگناهای آموزشی نظری، عملی و بالینی در دانشکده

ü      ارائه خدمات مشاوره ای به اعضای هیات علمی دانشکده در زمینه تدوین طرح درس و طرح دوره و راهنمای مطالعاتی دانشجویان

ü      برقراری ارتباط مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و شرکت در جلسات مربوط به برنامه ریزی

ب-  ارزشیابی

در زمینه ارزشیابی آموزشی دفتر توسعه آموزش این دانشکده فعالیتهای زیر را بر عهده دارد :

Ø      سنجش و ارزیابی عملکرد اساتید دانشکده در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی

Ø  مشارکت در ارزشیابی برنامه ها و دوره های آموزشی دروس پزشکی عمومی ، مدیریت برنامه های ارزشیابی استانداردسازی و اعتبار بخشی در گروه های آموزشی دانشکده

Ø      ارزشیابی درونی ؛ که مبتنی بر اهداف آموزشی یا استانداردهای آموزشی انجام می شود.

هدف :

     الف) بررسی عوامل موثر در آموزش وضعیت موجود

     ب) مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب

     ج) انعکاس نتایج ارزشیابی به مسئولین

     د) کوشش در جهت کمک به وضعیت

Ø      ارزشیابی امتحانات دانشجویان دوره پزشکی عمومی

 سایر فعالیتهای EDO

دفتر مطالعات و توسعه  دانشکده پزشکی  (EDO) علاوه بر فعالیت هایی که در پیوند های موجود در این مجموعه موجود می باشد ، فعالیت های دیگری بر عهده دارد که عبارتند از :

1- استفاده از سیستم

2-پیگیری بازنگری دروس و ارائه طرح دروس جدید توسط اساتید مربوطه

3- انجام ارزشیابی کیفی اساتید

4- انجام ارزشیابی استاد مشاور