چشم‌انداز واحد EDO دانشکده پزشکی

دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی کرمانشاه در راستای رسالت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، سعی دارد که در جهت ارتقای کیفیت آموزش گروه های پایه و بالینی حرکت نموده و به عنوان بازوی کمکی در زمینه هدایت و هماهنگی فرآیندهای آموزشی، وظایف خود را به انجام رساند. افزایش مستمر کارایی و اثربخشی نظام آموزشی، گسترش پژوهشهای کاربردی در زمینه آموزش و بکارگیری نتایج آن، دستیابی به استانداردهای آموزشی و بسترسازی مناسب برای مشارکت اعضاء هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان از جمله اهداف مهمی است که دفتر توسعه آموزش دانشکده در تلاش است که از طریق دسترسی به آن در جهت کسب جایگاهی برتر در حیطه‌های آموزشی در سطح کشور گام بردارد.