دفاتر توسعه سایر دانشکده ها

 

 

دانشگاه تهران

http://medicine.tums.ac.ir/edo


دانشگاه شهید بهشتی

 

دانشگاه  شیراز

 

http://msp.sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=498

  

 http://med.sums.ac.ir/payam/edo

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی سایر دانشگاه ها

 

 

دانشگاه تهران

http://education.tums.ac.ir/IPPWebV1C037/Persian_WebUI/Default.aspx

دانشگاه شیراز

 http://edc.sums.ac.ir/

دانشگاه شهید بهشتی

 http://edc.sbmu.ac.ir/

دانشگاه تبریز

 https://rdcc.tbzmed.ac.ir/

دانشگاه مشهد  

دانشگاه اصفهان

http://edc.mums.ac.ir/index.php

 https://edc.mui.ac.ir/

لینک های مفید

                                           

مجله‌ی ایرانی آموزش در علوم پزشکی

http://ijme.mui.ac.ir/

مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان

https://sdmejournal.com/en/index.html

مجله آموزش پزشکی

http://www.sbmu.ac.ir/Pages/Default.aspx

فصلنامه راهبردهای آموزش

http://edcbmj.ir/

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه کرمانشاه (EDC)

https://edc.kums.ac.ir/ 

استعدادهای درخشان

 https://et.kums.ac.ir/

دانش پژوهی آموزشی

 http://meded.behdasht.gov.ir/UIL/faPage.htm
 سامانه مدیریت یادگیری الکترونیک (lms)  http://lms.kums.ac.ir/
 دانشگاه علوم پزشکی مجازی  http://vums.ac.ir/