محور های کلی وظایف واحد EDO

حیطه عملکرد دفتر توسعه آموزش بر اساس آیین نامه ابلاغی از وزارت متبوع، شرح وظایف معین و تعامل با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه عبارتست از:

·         برنامه ریزی آموزشی (Curriculum development)

·         ارزشیابی آموزشی (Evaluation)

·         پژوهش در آموزش (Research in education)

·         توانمندسازی نیروی انسانی (Faculty development)

·         کمیته نظارت بر آزمونها

·         کمیته مشورتی دانشجویی