مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

 

 

دکتر ماریا شیروانی

   
 

 مدیریت: 

دکتر ماریا شیروانی

رتبه عملی:

استادیار

رشته تحصیلی:

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

پست الکترونیک:

Maria.shirvani@kums.ac.ir

آدرس:

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شماره تماس:

21- 08334274618