پیام مدیر

 به سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی خوش آمدید. دفتر توسعه آموزش یکی از واحدهای دانشکده پزشکی ست که زیر نظر مستقیمریاست دانشکده و با به کار گیری رهنمودهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) به فعالیت در زمینه توسعه اهداف آموزشی مشغول می باشد. امید است با استانداردسازی برنامه آموزش پزشکی در مقاطع مختلف بتوانیم گام موثری در ارتقای آموزش و تربیت پزشکان در چارچوب اهداف جمهوری اسلامی و کسب رتبه جهانی برداریم.