رسالت و اهداف پزشکی عمومی رسالت دانشکده پزشکی کرمانشاه در تربیت پزشکان عمومی