چگونگی دریافت اطلاعات علم سنجی دانشکده

 

دسترسی به اطلاعات به ­روزشده ی علم سنجی دانشکده پزشکی، از طریق سامانه علم سنجی دانشگاه های کشور به نشانی زیر امکان پذیر است:

http://usid.research.ac.ir

این سامانه همچنین امکان دسترسی به اطلاعات و یا مشاهده موارد زیر را فراهم می آورد:

      

         رتبه بندی دانشکده در بین دانشکده های کشور،

        داده های علم سنجی دانشکده به تفکیک گروه های آموزشی،

     داده های علم سنجی مراکز تحقیقاتی دانشکده،

        رتبه بندی کشوری مراکز تحقیقاتی،

     رتبه بندی کشوری گروههای آموزشی،

       رتبه بندی علم سنجی بیمارستان ها در سطح کشوری.

 

همچنین، اطلاعات علم سنجی اساتید محترم دانشکده از طریق سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی به نشانی زیر قابل دسترسی می باشد:

http://isid.research.ac.ir

در این سامانه امکان تفکیک داده ها بر حسب دانشگاه، دانشکده، گروه، بیمارستان، مرکز تحقیقاتی، رتبه علمی، نوع همکاری، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سرگروه آموزشی، و سرگروه رشته ای وجود دارد. همچنین، اطلاعات از طریق جستجوی نام افراد قابل دستیابی است.