ارزشهای حاکم بر واحد EDO

.     پایبندی به ارزشهای اسلامی و حفظ کرامت انسانی

.      قانون مداری، شایسته سالاری و رعایت عدالت در محیط کار

.      انضباط اداری و برنامه محوری

.      اعتقاد به ارتقاء مداوم و مستمر کیفیت فرآیندهای آموزشی

.      بها دادن به رضایت آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان

.     بها دادن به استعدادهای درخشان و هدایت و پرورش آنان

.     ایجاد محیط تقویت کننده فرهنگ مشارکت و کار تیمی