شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش پزشکی بیمارستانها EDU

مقدمه :

دفاتر توسعه آموزش پزشکی EDU  بیمارستانها  تحت نظر رؤسای بیمارستانها  و باهماهنگی مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشگاه و دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده به منظور پیشبرد اهداف ارتقاء کیفیت اموزش دانشگاه در بیمارستانها تشکیل شده اند.

رسالت :

هدف کلی دفاتر توسعه آموزش EDU   در راستای تحقق اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، بهبود، ارتقاء و توسعه کیفیت آموزشی از طریق موارد زیر است:

1.  ارزشیابی در راستای توسعه آموزش در حیطه های برنامه، اعضای هیئت علمی و دانشجویان

2. برنامه ریزی و اصلاح برنامه های آموزشی

3. نیازسنجی و سیاستگزاری آموزش  اعضای هیئت علمی

4. هدایت اعضای هیأت علمی به سوی انجام تحقیق در زمینه آموزش

5. جلب مشارکت دانشجویان مستعد و علاقه مند جهت همکاری

شرح وظایف و محورهای کلی وظایف دفاتر توسعه عبارتند از:

1. برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروههای آموزشی (ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه ریزی اموزشی از قبیل تدوین برنامه آموزشی، طرح دوره، طرح درس)

2. همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیأت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

3. مشارکت در هدایت، اجرا و نظارت ارزشیابی عملکرد اعضای هیأت علمی

4. ارائه مشارکت در زمینه های اجرای روش های نوین آموزشی و مشاوره و مطالعه برای توسعه آموزش

5. مشارکت در هدایت، انجام و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی

6. ارائه مشاوره و مشارکت در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش(انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقاء و توسعه روشهای نوین آموزش و ارزشیابی و موضوعات کاربردی در آموزش نظیر تئوریهای نوین یادگیری- مهارتهای ارتباطی- نیاز سنجی آموزشی و...)

7. مشارکت در انجام نیاز سنجی اعضاء هیأت علمی و جذب نظرات آنها

8. تقویت و تجهیز کتابخانه بیمارستان و دفتر توسعه با هدف برطرف کردن نیاز اعضاء هیأت علمی علاقه مند به منابع معتبر و جدید در زمینه آموزش پزشکی

9. برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان مستعد و علاقمند به مباحث آموزش پزشکی و درگیر کردن آنها در فعالیت های واحد.

10. شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده و برقراری ارتباط مداوم با مدیران گروههای آموزشی.  

اعضاء پیشنهادی EDU مراکز آموزشی درمانی:

1. معاون آموزشی بیمارستان(به عنوان مسئول EDU)

2. مدیران گروههای فعال آموزشی بیمارستان

3. دو یا سه نفر از اعضاء هیأت علمی بیمارستان مربوطه(ترجیحاً از اعضاء فعال و علاقمند به آموزش پزشکی) به انتخاب معاون آموزشی بیمارستان

4. حداقل یک نفر کارشناس EDU (ترجیحاً از کارشناسان فعال آموزشی) به انتخاب معاون آموزشی بیمارستان و با هماهنگی ریاست بیمارستان.

حداقل کمیته های دفاتر توسعه بیمارستانها شامل:

·        کمیته ارزشیابی

·        کمیته برنامه ریزی آموزشی

·        کمیته توانمندسازی اساتید

·        کمیته پژوهش در آموزش

فعالیت ها به تفکیک کمیته های موضوعی دفاتر توسعه:

·       کمیته های ارزشیابی:

هدف:

ارتقاء نظام آموزشی از طریق ارزشیابی تمام عناصر این نظام اعم درونداد، فرآیند و برون داد و ارتقاء کمیت و کیفیت اجرای برنامه های آموزشی، پژوهشی و عرضه خدمات تخصصی به جامعه.

فعالیتهای مورد انتظار:

1. همکاری با EDC برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سؤالات آزمونها در دانشکده ها(هماهنگی با اساتید جهت ارسال به موقع اصل سؤالات آزمون و پاسخنامه های دانشجویان و کلید پاسخنامه)

2. مشارکت و همکاری به منظور اصلاح و تدوین فرمهای نظرسنجی از دانشجو، مدیران گروه، همکاران، و خود ارزیابی

3.مشارکت در تدوین فرمهای ارزشیابی با توجه به نظر اساتید عضو کمیت ارزشیابی

4. انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقاء و توسعه روشهای ارزشیابی برنامه های آموزشی و سنجش پیشرفت تحصیلی

5. تشکیل سیستم ارزشیابی مستمر گروههای آموزشی و کنترل و پایش عملکرد این سیستم

6.ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان(شاخص های ارزشیابی مناسب توانایی ها، عملکرد، مهارت ها، بررسی مشکلات تحصیلی، افت تحصیلی، موفیت تحصیلی و...)

7. تهیه بانک اطلاعات ارزشیابی(سیستم آموزشی و اطلاعات مربوط به فضا، امکانات، تجهیزات، تسهیلات و فعالیتهای آموزشی، اجرایی و پژوهشی ، شاخص های آموزشی و تخصصی دانشکده، بالین، درمانگاه، بیمارستان)

8. مشارکت، همکاری و پیگیری انجام ارزشیابی درونی گروههای آموزشی با نظارت EDC

9.همکاری در اجرا در جهت بهبود روند ارزشیابی(برنامه درسی/استاد/آزمون)

10.گزارش شاخص های آموزشی بیمارستان و ارائه راهبردهای رفع نواقص احتمالی

11.نظرسنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی(برنامه درسی/استاد/آموزش)

12. پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پایان هر ترم تحصیلی

13.بررسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی(برنامه درسی/استاد/آزمون و دانشجویان)

14.تهیه بانک اطلاعاتی رزومه اساتید و به روز نمودن آنها در پایان هر ترم تحصیلی

15. ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روشهای نوین ارزیابی دانشجویان

16.مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه و دفتر توسعه دانشکده در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضاء هیأت علمی

17.ارزشیابی اعضاء هیأت علمی توسط دانشجویان و ارسال برگه ها ی ارزشیابی به مرکز توسعه و دفتر توسعه دانشکده

18.اطلاع رسانی به اعضاء هیأت علمی در مورد آئین نامه های اداری، ارتقاء و ترفیع سالیانه

19. تعیین اهداف کوتاه مدت در راستای فعالیتهای فوق الذکر و تدوین برنامه عملیاتی سالانه در راستای این اهداف با همکاریEDO  و EDC

·       کمیته برنامه ریزی آموزشی:

هدف:

ارتقای کیفیت برنامه های درسی در گروههای آموزشی دانشکده و نهادینه کردن روش های نوین علمی در فرآیندهای آموزشی

فعالیتهای مورد انتظار:

1. انطباق محتوی برنامه های درسی با نیاز جامعه و وظایف دانشجویان در آینده

2. بررسی و بازنگری برنامه های آموزشی موجود

3. ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه از طریق مشارکت در برگزاری کارگاههای آموزشی چگونگی تدوین طرح درس، نگارش اهداف آموزشی، تهیه لاگ بوک ...

4. ارزشیابی طرح درس اساتید و ارائه بازخورد به آنان

5. ارائه پیشنهاد جهت اطلاح طرح درس و بررسی اصلاحات برنامه ریزی های درسی قبل ار اجرا

6. نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و ارزشیابی آنها

7. همکاری و پیگیری ارائه طرح درس (Lesson Plan) و طرح دوره (Course Plan)

8. بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزشی و پیشنهاد برنامه های جدید با همکاری گروههای آموزشی

9. پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های آمزوشی و طرح درس(نظری و بالینی)

10. تبیین، حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی(اعم از محتوای آموزشی، شیوه های تدریس و...)

11. مشاوره و هدایت اعضای هیأت علمی در اجرای روش های نوین آموزشی و تدریس

12.تعیین اهداف کوتاه مدت در راستای فعالیتهای فوق الذکر و تدوین برنامه عملیاتی در راستای این اهداف با همکاری EDO  وEDC

13. ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

     .         کمیته توانمندسازی اساتید:

هدف:

ارتقاء سطح آموزش و رشد و تقویت توانمندی های اعضاء هیئت علمی در جهت گسترش کیفیت آموزش و تدریس اثربخش

فعالیت های مورد انتظار:

مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی، برگزاری و ارزشیابی از کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و ارائه بازخورد به این مرکز

نیاز سنجی سالیانه اعضاء هیئت علمی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز

تحلیل نیاز سنجی ها و تعیین اولویت های آموزشی

اطلاع رسانی به موقع به اعضا هیات علمی جهت شرکت در کارگاه ها

جلب مشارکت اعضاء هیئت علمی دانشکده جهت تدریس در کارگاه های برنامه ریزی شده

همکاری با EDC درتدوین برنامه عملیاتی سالیانه وبه روز رسانی صفحه کمیته مربوطه در سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده

توسعه توانایی های اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی و گسترش روش ها ی بهینه و نوین آموزش

اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی و دانشجویان

همکاری در طرح، برنامه ریزی دروس و کارگاه های آموزش مجازی

تعیین الویت های برنامه های آموزشی مجازی

توسعه توانایی اساتید و دانشجویان در زمینه آموزش مجازی

تهیه و انتشار مطالب علمی جهت گسترش روش های بهینه و نوین آموزش مجازی در روش تدریس

ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

پژوهش در آموزش:

هدف:

هدف این کمیته ارتقای روش های آموزش اثربخش و پالایش نتایج آموزش در عمل و به معنای دیگر در محیط تئوری و بالینی آموزشی می باشد.

فعالیت هایموردانتظار:

برگزاریجلساتمنظمبهمنظوربررسیطرحهایپژوهشیدرکمیتهپژوهشدرآموزش

بررسی،تهیهواعلامفهرستنیازهایپژوهشیواولویتبندیطرحهایپژوهشیدرحوزهآموزش

هدایتوتشویقاعضایهیئتعلمیجهتانجامطرح هایپژوهشیدرزمینهآموزشعلومپزشکی

هدایتتحقیقاتدانشجوییدرزمینهآموزشعلومپزشکی

تدارک برنامه های ژورنال کلاب در زمینه مسائل آموزشی

اطلاع رسانی در زمینه سایت ها و ارتباطات آموزشی

ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه ،جمع آوری و ارسال طرح های تحقیقاتی در زمینه آموزش جهت تصویب و کارشناسی

مشاوره، مشارکت و همکاری در طراحی و اجرای طرحهای پژوهش در آموزش

مشاوره و مشارکت در اجرای پژوهش ها و پروژه های مربوط به همایش سالیانه آموزش پزشکی

رائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده گسترش آموزش مجازی با هدف ارتقای سطح فرایندهای آموزشی و تأکید بر تولید محصولات آموزشی نوین

نیازسنجی و به‌­روز­رسانی اولویت‌­های پژوهش در آموزش

جذب برخی از گرنت­‌های پژوهشی

فرآینده ها

   کمیته استعدادهای درخشان:

هدف:

شناسایی و ارتقای توانمندی و مهارت دانشجویان مستعد و شکوفایی استعدادهای بالقوه آنان جهت دستیابی به بهترین جایگاه علمی و حرفه ای در آینده.

فعالیتهای مورد انتظار:

1. همکاری با واحد استعداد درخشان مرکز مطالعات و توسعه در جهت شناسایی و حمایت از دانشجویان استعدادهای درخشان براساس آیین نامه وزارتی در راستای شکوفایی هر چه بیشتر استعدادها و خلاقیت و تسهیل فعالیت ایشان

2. شناساییی و تکمیل بانک اطلاعاتی دانشجویان استعداد درخشان دانشکده و معرفی آنان به کمیته استعداد درخشانEDU

3. فراهم کردن زمینه لازم جهت کسب تسهیلات و امتیازات تخصیص داده شده به استعداد درخشان براساس مصوبات موجود ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

دفتر توسعه آموزش پزشکی
دانشکده پزشکی کرمانشاه