مدیر امور اساتید مشاور دانشکده پزشکیدکترخزایی

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد رسول خزاعی

رشته تحصیلی: علوم زیست پزشکی

مدرک: دکترای تخصصی

آدرس اینترنتی: mrkhazaei@kums.ac.ir