مدیر امور اساتید مشاور دانشکده پزشکیدکتر وهاب دهلقی.jpg

نام و نام خانوادگی: دکتر وهاب دهلقی

رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی

مدرک: دکترای تخصصی

آدرس اینترنتی: v_dehlaghi@kums.ac.ir

cv:  دهلقی