شرح وظایف خان افرنگان.

رئیس اداره آموزش (خانم آفرنگان).


 شرح وظایف خانم فرهادی.pdf

شرح وظایف کارشناس تحصیلات تکملی

کارشناسان اداره آموزش( امور دستیاری :خانمها احمدی - پتمن - رحمانی)

                                ( پزشکی عمومی: خانمها فرهادی -کرمی-ازره-طاهری تبار)

                                 (phd و کارشناسی ارشد: خانم  امیری و خانم کاظمی)