خدمات الکترونیکی و سامانه ها

 


             

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی

کارنامه آموزشی گروههای علوم بالینی و پایه

لاگ بوک الکترونیکی دستیاران

مرکز سنجش پزشکی

تقویم آموزشی برنامه امتحانات

آزمون ارتقاء دستیاران

 راهنما تجویز دارو

 (بالینی)

اخبار دفتر توسعه آموزش پزشکی EDO

آزمایشگاه مجازی  

معاونت تحقیقات دانشگاه

 

 

معاونت آموزشی دانشگاه

 

 

منابع اینترنتی

   دانشگاه 

خدمات الکترونیک کارکنان

خدمات الکترونیک دانشجویان

خدمات الکترونیک اساتید

اتوماسیون اداری  دانشگاه   سامانه نوید                       سامانه هم آوا