معاونت آموزش تحصیلات تکمیلی پایه

 معاونت آموزش  تحصیلات تکمیلی پایهدکتر سیروس جلیلی.jpg

نام و نام خانوادگی : دکتر سیروس جلیلی

رشته تحصیلی : علوم تشریحی

مدرک : دکترای تخصصی(PhD)

مرتبه : استاد

آدرس اینترنتی :  

cjalili@kums.ac.ir

  cv:  
Curriculum Vita jalili.pdf
 
ساعات ملاقات عمومی معاون تحصیلات تکمیلی :
یک شنبه: 10 الی 12 
سه شنبه: 10 الی 12

چهارشنبه: 8 الی 10

 
شرح وظایف معاون آموزش علوم پایه وتحصیلات تکمیلی شرح وظایف معاون آموزش تحصیلات تکمیلی