درباره EDO

امروزه مفهوم دانشگاه و آموزش با گذشته بسیار تفاوت یافته است.اگر در گذشته دانشکده سازمانی بود که تنها وظیفه آن آموزش تخصصی به دانشجویان بوده امروزه همین ارگان‏ سازمانی استکهوظیفه دارد دانش آموختگانی تربیت کند که متخصص،‏ مدیر‏،‏ راهبر، خلاق و با توانایی به روز شدن باشند.بر همین اساس رسالت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در آموزش پزشک عمومی، تربیت پزشک متعهد و کار آمددر عرصه های علمی و پژوهشی است. پزشک تربیت شده پزشکی است که می تواند با بهره گیری از اطلاعات به روز شده‏، مهارتهای لازم در کلیه سطوح پیشگیری و درمان را فرا گرفته و در خدمت آموزش و ارتقا سلامت جامعه باشد و هم چنین توانایی مدیریتجامع و خلاق مراکز بهداشتی درمانی را نیز داشته باشد.

 

دفتر توسعه آموزش پزشکیEDOدانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با هدف پایانی ایجاد رضایت در مراجعهکنندگان (بیماران) به دانش آموختگان دانشکده (پزشکان و سایر دانش آموختگان) و هدف میانی تربیت پزشکان و دانشآموختگانی توان مند تر در دانشکده پزشکی و زیر نظر ریاست دانشکده تاسیس شده استEDOدانشکده ضمن دریافت حمایتهای علمی و فنی از مرکز توسعه آموزش دانشگاه‏ ، تجربه ها و یافته ها را به واحدهای آموزش پزشکی وEDOهای مراکز آموزشیدرمانی تقدیم، انتقال و به اشتراک می گذارد.