تماس با دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی                

آدرس

کرمانشاه ، بلوار پرستار ، خیابان دانشگاه، دانشکده پزشکی، دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

تلفن

داخلی

08334276475

136

پست الکترونیک

edomed@yahoo.com

Med.edo@kums.ac.ir

 

 کروکی EDO