مدیرروابط عمومی

نام ونام خانوادگی: مهندس مریم جسری

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

مدرک: کارشناسی ارشد

آدرس اینترنتی: m.jesri@kums.ac.ir