وظایف و فعالیت های اصلی دفاتر EDO بر اساس آیین نامه وزارت

1- اجرای برنامه های آموزشی براساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

2- ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی دانشکده

3- عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

4- همکاری با EDO سایر دانشکده های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات، اطلاعات و  بهره مندی از پتانسیل های آنان

5- پایش و نظارت بر عملکرد و فعالیت های واحد توسعه آموزش بیمارستان ها

6- ارائه گزارش عملکرد به EDC دانشگاه و معاون آموزشی دانشگاه

7- پایش، ارزشیابی، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در سطح دانشکده

8- توامندسازی و حمایت از اعضای هیأت علمی برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت EDC

9- نیازسنجی آموزشی اعضاء هیأت علمی دانشکده مربوطه و ارائه گزارش به EDC

10- توانمندسازی اعضای هیأت علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی براساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت هایآموزشی دانشکده با مشارکت EDC

11- نظارت، ارزشیابی و تحلیل آزمون های دانشکده مربوطه

12- اجرای طرح های پژوهش در آموزش براساس اولویت های دانشکده و EDC با حمایت EDC

13- ایجاد کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشکده