معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی

معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی

نام ونام خانوادگی : دکتر لیلا رضایی                                                 

رشته تحصیلی : چشم پزشکی

مدرک: دکتری تخصصی

مرتبه : دانشیار

cv:

 

  آدرس اینترنتی: leyla_rezaei60@kums.ac.ir