راهبردهای دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

تحول کمی و کیفی برنامه های آموزشی، حفظ جایگاه برتر آموزشی دانشکده در رتبه بندی های کشوری و ارتقای جایگاه دانشگاه در عرصه های ملی و بین المللی از مهمترین راهبردهای دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی کرمانشاه می باشد که بر اساس انجام وظایف و با هماهنگی و نظارت مرکز مطالعات  و توسعه آموزش دانشگاه انجام می شود.