مسئول امور هیات علمی

 مدیر امور هیات علمیalvandi-pic.jpeg

نام ونام خانوادگی: دکتر امیرهوشنگ الوندی

رشته تحصیلی: باکتری شناسی

مدرک: دکتریPh.D

مرتبه: دانشیار

آدرس اینترنتی: ah-alvandi@yahoo.com

فاکس: 08314274623

تلفن: 08314274622

cv:

دکتر الوندی