کارکنان

كارشناس- مسئول پژوهش

نام و نام خانوادگی: سیده مریم حسینی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی 

تلفن: 34274618 الی 21  داخلی  205

 

کارشناس پژوهش

نام و نام خانوادگی: سمیه حاجیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی 

تلفن: 34274618 الی 21  داخلی  133