معاونت آموزشی پزشکی عمومی

معاون آموزش پزشکی عمومی

نام و نام خانوادگی : دکتر علی کرامتی
مدرک : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی :کودکان

مرتبه علمی : استادیار

آدرس اینترنتی :
شماره تلفن : 19-34274617 
فکس دانشکده: 34279920

شرح وظایف معاونت پزشکی عمومی شرح وظایف معاونت پزشکی عمومی


معیارهای انتخاب معاونت پزشکی عمومی

معیارهای انتخاب معاونت پزشکی عمومی

شرح وظایف کارشناس پزشکی عمومی دانشکده پزشکی شرح وظایف کارشناس پزشکی عمومی دانشکده پزشکی 

پمفلت آئین دوره پزشکی عمومی نکات ضروری ورودی مهر 1397 پمفلت آئین دوره پزشکی عمومی نکات ضروری ورودی مهر 1397