گروه آموزشی روانشناسی بالینی

مدیرگروه :  دکتر علی اکبر پرویزی فرد

 

 cv

 

نام و نام خانوادگی

 

رشته تحصیلی یا تخصصی

 

 مرتبه

علمی

 

 آخرین مدرک تحصیلی

 

پست الکترونیکی

دکتر خیراله صادقی

 

روانشناسی

بالینی

 

دانشیار

 

دکتری Ph.D

 

khsadeghi@kums.ir

cvدکتر پرویزی فرد.

دکتر علی اکبر پرویزی

فرد

 

 

روانشناسی

بالینی

 

استادیار

 

دکتری Ph.D

 

aa.parvizif@kums.ac.ir

دکتر نسرین جابر

قادری

 

روانشناسی

بالینی

 

استادیار

 

دکتری Ph.D

 

دکتر علی اکبر فروغی

 

روانشناسی

بالینی

 

استادیار

 

دکتری Ph.D

 

دکتر یوخابه محمدیان

 

روانشناسی

بالینی

استادیار

 

دکتری Ph.D

 
   دکتر پریسا جانجانی
 روانشناسی

بالینی

 استادیار  دکتری Ph.D  

دکتر سید مجتبی

احمدی

 

روانشناسی

بالینی

 

استادیار

 

دکتری Ph.D