طرح درس گروه روانشناسی بالینی

 نام و نام خانوادگی            

طرح درس1         

طرح درس 2 طرح درس3 طرح درس 4 برنامه هفتگی  
 دکترعلی اکبر پرویزی فرد