طرح درس گروه روانشناسی بالینی

 

 نام و نام خانوادگی            

طرح درس1         

طرح درس 2 طرح درس3 طرح درس 4 برنامه هفتگی  
 دکترعلی اکبر پرویزی فرد

 روان شناسی سلامت

 روان شناسی سلامت

نگارش

 نگارش

   

کاربرد مقدماتی روش های تشخیص

 کاربرد مقدماتی روش های تشخیص