شورای آموزشی

 

اعضای شورای آموزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

دکتر پیام ساری اصلانی

2

دکتر سیروس جلیلی

3

دکتر علی کرامتی

4

دکتر ماریا شیروانی

5

دکتر محمدعلی حسامی

6

دکتر سیدوحید جاسمی

7

دکترمحمود امیری

8

دکتر داریوش شکیبایی

9

دکتر امیرهوشنگ الوندی

 10  دکتر شیوا روشن خواه

  دبیر شورا: دکتر بابک صیاد
منشی شورا: خانم فرح آفرنگان

 

تعریف شورای آموزشی دانشکده :
شورای آموزشی دانشکده با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:
1. رئیس دانشکده ؛
2. معاونان آموزشی دانشکده؛
3. مدیران گروه‌های ماژور دانشکده


وظایف شورای آموزشی دانشکده:
1. برنامه‌ریزی جهت ایجاد زمینه‌های اجرایی مصوباتی که توسط معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه ابلاغ می‌گردد؛
2. تدوین سیاست‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده با توجه به خط‌مشی آموزشی موسسه جهت تصویب در مراجع ذیصلاح؛
3. بررسی و تدوین طرحهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و ارجاع آنها به شوراهای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی ؛
4. بررسی و تدوین طرحهای ارزشیابی فعالیت‌های آموزشی دانشکده و پیشنهاد آن به شوراهای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ؛
5 . هماهنگی میان گروه‌ها و بخشها در ارائه دروس مشترک؛
6 . اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده
7. بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیأت علمی جدید و پیشنهاد آن به شورای موسسه برای تکمیل اعضای هیأت علمی هر گروه؛
8 . بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه؛
9. بررسی و اظهارنظر در مواردی که رییس دانشکده به شورا ارجاع می‌دهد؛
10. بررسی تقاضاهای فرصت مطالعاتی و پیشنهاد آن به شورای موسسه؛