آیین نامه ها و جداول هیات علمی

آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی مصوب 30/8/91 آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی مصوب 30/8/91
در خصوص آیین نامه جدید ارتقاء هیات علمی در خصوص آیین نامه جدید ارتقاء هیات علمی
آیین نامه استفاده از اساتید مدعو آیین نامه استفاده از اساتید مدعو
روند و گردش کار صدور کارنامه های پژوهش و ترفیع پایه اساتید روند و گردش کار صدور کارنامه های پژوهش و ترفیع پایه اساتید
دستورالعمل ترفیع پایه سالیانه اعضای هیئت علمی دستورالعمل ترفیع پایه سالیانه اعضای هیئت علمی
آیین نامه ارتقاء آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های علمی و پژوهشی
شیوه نامه اجرایی آیین نامه طرح دانش‌افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاهها شیوه نامه اجرایی آیین نامه طرح دانش‌افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاهها
آیین نامه استخدام هیات علمی آیین نامه استخدام هیات علمی
دستور‌العمل ترفیع سالانه و تعیین رکود علمی اعضای هیات علمی دستور‌العمل ترفیع سالانه و تعیین رکود علمی اعضای هیات علمی
aeen name takhsis etebar hiat elmi آیین نامه تخصیص اعتبار پژوهشی به هیات علمی
آیین نامه شرایط پرداخت کمک هزینه دوره های فرصت مطالعاتی خارج از کشور به اعضای محترم هیات علمی آیین نامه شرایط پرداخت کمک هزینه دوره های فرصت مطالعاتی خارج از کشور به اعضای محترم هیات علمی
آئین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی آئین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی
نحوه پرداخت حق‌التدریس اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی نحوه پرداخت حق‌التدریس اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی
آیین نامه اداری استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی آیین نامه اداری استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
شرایط امکان ادامه تحصیل مشمولین قانون نحوه تامین هیات علمی شرایط امکان ادامه تحصیل مشمولین قانون نحوه تامین هیات علمی
آگهی استخدام عضو هیات علمی پیمانی این دانشگاه آگهی استخدام عضو هیات علمی پیمانی این دانشگاه
بخشنامه ایجاد تسهیلات  برای فرزندان اعضای هیات علمی بخشنامه ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیات علمی
هیات علمیمعادل سازی ومحاسبه امتیازات دانش پژوهی آموزشی معادل سازی ومحاسبه امتیازات دانش پژوهی آموزشی
جداول فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی جداول فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی
جدول محاسبه امتیاز هیات علمی جدول محاسبه امتیاز هیات علمی