آیین نامه

1ـ گروههای زیر می توانند به عضویت کتابخانه درآیند:

اعضا هئیت علمی شاغل، دانشجویان پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و کارشناسی ارشد، کارکنان رسمی و قراردادی، با ارائه معرفی نامه از معاونت آموزشی تحصیلات تکمیلی به همراه یک قطعه عکس و تکمیل فرم عضویت و واریز حق عضویت به مبلغ 60000 ریال به حساب جاری 0104532631003 بانک صادرات به نام درآمدهای غیر بهداشتی دانشکده پزشکی و ارائه فیش واریزی به کتابخانه

2ـ استفاده کننده از مجموعه کتابخانه در محل کتابخانه:

اعضاء هئیت علمی شاغل، بازنشسته، محققان، دانشجویان و کارکنان کلیه دانشکده ها و مراکز وابسته به دانشگاه با ارائه مدرک شناسایی معتبر مجاز به استفاده از منابع کتابخانه درسالن مطالعه می باشند.

3ـ تعداد اعضا و مدت امانت کتاب:

تعداد کل اعضاء فعال تا پایان خردادماه 1398             2600 نفر

تعداد اعضای هیأت علمی عضو کتابخانه                      293 نفر

تعداد کارشناسان و کارکنان عضو                                150 نفر

                    

اعضای محترم هیأت علمی                 10 جلد و یک ترم تحصیلی

دانشجویان رشته های پزشکی           5 جلد   15 روز دو بار تمدید

دانشجویان دندانپزشکی و داروسازی    3 جلد 15روز و یک بار تمدید

دانشجویان کارشناسی ارشد           7 جلد   15 روز و دو بار تمدید

دانشجویان Ph.D                               7  جلد  15 روز 3 بار تمدید

کارکنان و کارشناسان                     2 جلد   15 روز و یک بار تمدید

* مدت امانت کتابهای پر مراجعه و یا درسی بنا به تشخیص مسئول بخش امانت و طبق خط مشی جاری کتابخانه ممکن است تقلیل یابد.

4ـ تمدید و رزرو کتاب:

چنانچه مراجعه کننده احتیاج به زمان بیشتر از موعد تعیین شده داشته باشد و تقاضای دیگر برای آن کتاب موجود نباشد مدت امانت مجدآُ از طریق کتابدار تمدید خواهد شد.

5ـ جریمه دیرکرد در باز گشت کتاب و جبران خسارت وارده به کتاب:

امانت گیرنده موظف است راس تاریخ مقرر کتاب را به کتابخانه برگشت دهد. چنانچه باز گردانیده نشود برای هر روز تاخیر 1000 ریال جریمه در نظر گرفته میشود در صورت تکرار دیرکرد (بیش از 3 نوبت) امانت گیرنده موظف به خرید چاپ جدید همان عنوان کتاب بوده و به مدت یک نیمسال تحصیلی از عضویت در کتابخانه محروم خواهد شد. در صورت گم شدن کتاب، امانت گیرنده موظف است عین کتاب را خریداری و به کتابخانه باز گرداند و در صورتی که امانت گیرنده به کتاب خسارت وارد نماید (پاره کردن جلد یا صفحات، علامت گذاری و لک کردن آنها) موظف است طبق نظر مسئول کتابخانه به جبران خسارت اقدام نماید.

 مبلغ جریمه را به حساب جاری 0104532631003 بانک صادرات به نام درآمدهای غیر بهداشتی دانشکده پزشکی واریز و فیش واریزی را به کتابخانه تحویل نمائید.

6ـ تسویه حساب:

کلیه دانشجویان در تمام مقاطع موظف اند پس از فراغت از تحصیل و یا در صورت انصراف و یا مرخصی یا انتقالی برگه تسویه حساب از کتابخانه اخذ نمایند . اعضاء هئیت علمی و کارکنان در صورت قطع رابطه استخدامی (استعفا، انتقال، ماموریت علمی، بازنشستگی یا مرخصی بیش از 3 ماه) موظف به اخذ برگه تسویه حساب از کتابخانه می باشند.

مقررات

- هنگام امانت گرفتن کتاب ارائه کارت عضویت الزامی می باشد، و کتاب تنها به صاحب کارت امانت داده می شود.

ـ مجلات، روزنامه ها، کتابهای مرجع و پایان نامه ها تنها در سالن کتابخانه قابل استفاده هستند و امانت داده نمی شوند.

ـ مدیر هر گروه آموزشی می تواند تعداد 20 جلد کتاب فارسی و لاتین جهت یک ترم تحصیلی برای استفاده در گروه به امانت بگیرد و در انتهای ترم کتابها را به کتابخانه عودت دهد. مسئولیت نگهداری این کتب به عهده مدیر گروه می باشد.

ـ کتابخانه در هر زمان می تواند از امانت گیرنده تقاضای استرداد منابع را بنماید و عضو موظف است کتاب خواسته شده را در اسرع وقت به کتابخانه باز گرداند.

ـ رئیس کتابخانه با موافقت معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی هر ساله 30 روز کتابخانه را در هنگام پایان ترم تحصیلی و تعطیلات تابستانی جهت قفسه خوانی و ارزیابی مجموعه تعطیل می نماید.و در این مدت هیچگونه کتابی به امانت داده نخواهد شد.ولی اعضا میتوانند کتابهای امانت گرفته شده را به کتابخانه عودت دهند.

ـ در قبال مواد به امانت گرفته شده فقط شخص امانت گیرنده در مقابل کتابخانه مسئول می باشد و در صورت بروز اشکال هیچگونه عذری پذیرفته نمی شود.

ـ اهداء کتابهای زائد و تکراری که مورد نیاز نیستند با تشخیص سرپرست کتابخانه انجام می گیرد.