شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی دانشکده پزشکی


دکتر بابک صیاد- دکتر زهره رحیمی- دکتر سیروس جلیلی-  دکتر مظفر ازنب - دکتر میترا همتی- دکتر مهدی تقدسی - دکتر منصور رضایی - دکتر مهرعلی رحیمی - دکتر نگین رضاوند-دکتر سید جعفر نوابی-دکتر امید امان الهی - دکتر شیوا روشن خواه-دکتر محمد رسول خزاعی


 

وظایف شورای پژوهشی دانشکده:

الف برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط معاون پژوهشی دانشگاه ابلاغ می گردد.

ب- تدوین سیاست های پژوهشی دانشکده با توجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه

ج- بررسی و تدوین طرح های پژوهشی دانشکده و ارجاع آنها به شورای پژوهشی دانشگاه

د- بررسی و تدوین طرح های ارزشیابی پژوهشی دانشکده و پیشنهاد آن به شورای پژوهشی دانشگاه

ط- بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع می دهد.

ک- بررسی طرح های پژوهشی اعضای هیأت علمی و ارجاع آن به شورای پژوهشی دانشگاه