رئیس کتابخانه

بهروز حیدریآقای بهروز حیدری.jpg

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

پست الکترونیکی: b.heidary@kums.ac.ir

تلفن: 08334279917 الی 21   داخلی 315

 

کتابدار میز امانت و مسئول بخش آماده سازی

بابک دانیالیآقای دانیالی.jpg

پست الکترونیکی: babak.danialiy@gmail.com

تلفن: 08334279917 الی 21   داخلی 311

 

مسئول بخش اینترنت و پایان نامه و نشریات

شهلا علی پور

پست الکترونیکی: shahla.alipoor2020@gmail.com

تلفن: 08334279917 الی 21   داخلی 313