الف ـ ترکیب شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده :
1. رییس دانشکده (رییس شورا)؛
2. معاون آموزشی دانشکده (نایب رییس)؛
3. معاون پژوهشی دانشکده یا عناوین مشابه؛
4. نمایندگان شاخه‌هایی که مجری دوره‌های تخصصی هستند با درجه استادیاری یا بالاتر و حداقل سه سال سابقه تدریس یا تحقیق در مقطع تحصیلات تکمیلی؛
5 . یک یا دو تن از اعضای هیأت علمی موسسه با درجه استادیاری یا بالاتر و حداقل سه سال سابقه کار آموزشی یا پژوهشی در صورت لزوم با تایید و حکم رئیس موسسه.


ب ـ وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده :
کلیه وظایف گروه‌های آموزشی مندرج در آیین‌نامه‌های دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتر (
Ph.D) در دانشکده‌های تخصصی به شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده واگذار می‌شود.

دکتر منصور رضایی (نماینده گروه آمار)