لیست اعضای شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی  

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

دکتر بابک صیاد

2

دکتر زهره رحیمی

3

دکتر سیروس جلیلی

4

دکتر فرهاد سالاری

5

دکتر هادی مظفری

6

دکتر علی اکبر پرویزی فرد

7

دکتر نایب علی رضوانی

8

دکتر عباس حق پرست

9

دکتر میثم سیاه کمری

10

دکتر فرهاد بابایی

 دبیر شورا: دکتر زهره رحیمی
منشی شورا: خانم سیده مریم حسینی

  

لیست اعضای شورای پژوهشی

ردیف

نام اساتید

گروه

1

دکتر بابک صیاد

عفونی

2

دکتر زهره رحیمی

بیوشیمی بالینی

3

دکتر میترا همتی

اطفال

4

دکتر منصور رضایی

آمار زیستی

5

دکتر سیروس جلیلی

آناتومی و بیولوژی سلولی

6

دکتر مهدی تقدسی

ایمنی شناسی

7

دکتر امید امان الهی

جراحی عمومی

8

دکتر مهر علی رحیمی

داخلی

9

دکتر سید جعفر نوابی

داخلی

10

دکتر مظفر ازنب

داخلی

11

دکتر نگین رضاوند

زنان و زایمان

دبیر شورا: دکتر زهره رحیمی
منشی شورا: خانم سیده مریم حسینی


 
الف ـ ترکیب شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده :
1. رییس دانشکده (رییس شورا)؛
2. معاون آموزشی دانشکده (نایب رییس)؛
3. معاون پژوهشی دانشکده یا عناوین مشابه؛
4. نمایندگان شاخه‌هایی که مجری دوره‌های تخصصی هستند با درجه استادیاری یا بالاتر و حداقل سه سال سابقه تدریس یا تحقیق در مقطع تحصیلات تکمیلی؛
5 . یک یا دو تن از اعضای هیأت علمی موسسه با درجه استادیاری یا بالاتر و حداقل سه سال سابقه کار آموزشی یا پژوهشی در صورت لزوم با تایید و حکم رئیس موسسه.


ب ـ وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده :
کلیه وظایف گروه‌های آموزشی مندرج در آیین‌نامه‌های دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتر (
Ph.D) در دانشکده‌های تخصصی به شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده واگذار می‌شود.

دکتر منصور رضایی (نماینده گروه آمار)