آیین نامه های آموزشی و پژوهشی

 

آیین نامه جدید و اصلاح شده منتور شیپ آیین نامه جدید و اصلاح شده منتور شیپ
آئین نامه اجرایی اعطای پژوهانه رساله به دانشجویان دکتری آئین نامه اجرایی اعطای پژوهانه رساله به دانشجویان دکتری
شیوه نامه اجرای طرح اعطای پژوهانه شیوه نامه اجرای طرح اعطای پژوهانه
در خصوص بازنگری شرایط شرکت در آزمونهای جامع علوم پایه در خصوص بازنگری شرایط شرکت در آزمونهای جامع علوم پایه
آئین نامه برگزاری دوره MD.Ph.D مصوب چهل و دومین جلسه آئین نامه برگزاری دوره MD.Ph.D مصوب چهل و دومین جلسه
در خصوص تدریس 2 واحد درس زبان و ادبیات مربوط به زبانها وگویشهای محلی و بومی در خصوص تدریس 2 واحد درس زبان و ادبیات مربوط به زبانها وگویشهای محلی و بومی
درخصوص دستورالعمل اجرایی مشترک بین معاون تحقیقات و فناوری و معاون محترم آموزشی دانشگاه درخصوص دستورالعمل اجرایی مشترک بین معاون تحقیقات و فناوری و معاون محترم آموزشی دانشگاه
ارسال نتایج ارزشیابی درونی عملکرد پژوهشی دانشگاه ارسال نتایج ارزشیابی درونی عملکرد پژوهشی دانشگاه
آیین نامه برگزاری دوره Md.PH.d  مصوب چهل و دومین جلسه آیین نامه برگزاری دوره Md.PH.d
شیوه نامه اجرای طرح اعطای پژوهانه رساله دکتری شیوه نامه اجرای طرح اعطای پژوهانه رساله دکتری دانشگاهها
آیین نامه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه پژوهش آیین نامه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه پژوهشهای مرتبط با امور نخبگان و شیوه نامه آن 
در خصوص آیین نامه اعطاء جایزه علمی شهید چمران در خصوص آیین نامه اعطاء جایزه علمی شهید چمران
آیین نامه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری در زمینه پژوهش های مرتبط با امور نخبگان آیین نامه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری در زمینه پژوهش های مرتبط با امور نخبگان
برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان آیین نامه اعطای جایزه علمی شهید چمران بنیاد ملی نخبگان برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان آیین نامه اعطای جایزه علمی شهید چمران بنیاد ملی نخبگان
نحوه اعلام عمومی نتایج پژوهش‌ها و نوآوری‌های عرصه علوم پزشکی نحوه اعلام عمومی نتایج پژوهش‌ها و نوآوری‌های عرصه علوم پزشکی
آیین نامه پژوهشی شرایط حمایت مالی ریاست جمهوری از فرصتهای مطالعاتی داخل کشور. آیین نامه پژوهشی شرایط حمایت مالی ریاست جمهوری از فرصتهای مطالعاتی داخل کشور.

آیین نامه پژوهشی آیین نامه پژوهشی