دسترسی به کتابخانه

نشانی کتابخانه: کرمانشاه، بلوار شهید شیرودی، خیابان دانشگاه، دانشکده پزشکی، واحد کتابخانه

تلفن: 08334279919 داخلی 311

آدرس وب کتابخانه: http://medlib.kums.ac.ir

ایمیل کتابخانه: libmed_fac@kums.ac.ir