آمار تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده پزشکی

 

کل دانشجویان

 دانشجویان خارجی

 

نسبت دانشجوی خارجی به کل

 

دانشجویان پزشکی

 

1050

155

14/76%

فوق تخصص

 

1

-

0%

دستیاران تخصصی

 

352

3

0/85%

دوره های Ph.D

 

29

7

24/13%

کارشناسی ارشد

133

8

6/01%

تعداد کل فراگیران

 

1565

173

11/05%

 

آمار تعداد اعضاء هیأت علمی دانشگاه و دانشکده پزشکی

                                

دانشگاه

 دانشکده پزشکی

 

نسبت دانشکده پزشکی به دانشگاه

تعداد اعضاء هیأت علمی

 

520

303

58/26%

استاد

 

31

24

77/41%

دانشیار

 

115

78

67/82%

استادیار

 

323

198

61/30%

مربی

 

50

3

6%