آمار تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده پزشکی

به روز رسانی در  مهرماه 1398

 

کل دانشجویان

 

 

 

دانشجویان

 

خارجی

 

 

نسبت دانشجوی

 

خارجی به کل

 

دانشجویان

 

پزشکی

 

 

1103

 

104

 

42/9%

دستیاران

 

 تخصصی

 

 

368

 

4

 

08/1%

دوره های

 

 Ph.D

 

 

27

 

6

 

22/22%

کارشناسی

 

ارشد

 

 

114

 

5

 

38/4%

تعداد کل

 

فراگیران

 

 

1612

 

119

 

 38/7%

 

آمار تعداد اعضاء هیأت علمی دانشگاه و دانشکده پزشکی

به روز رسانی در شهریور 98

                                

 

دانشگاه

 

 

 

دانشکده پزشکی

 

 

 

نسبت دانشکده پزشکی

 

به دانشگاه

 

تعداد اعضاء هیأت علمی

 

 

509

 

299

 

74/58%

استاد

 

 

 27

 

 

20

 

 

07/74%

 

دانشیار

 

 

113

 

 

82

 

 

21/73%

 

استادیار

 

 

315

 

 

194

 

 

58/61%

 

مربی

 

 

54

 

 

3

 

 

45/5%