اعضای شورای معاونین دانشکده پزشکی

1

دکتر بابک صیاد

ریاست دانشکده پزشکی

2

دکتر محمدرسول خزاعی

معاونت اداری و مالی دانشکده پزشکی

3

دکتر سیروس جلیلی

معاونت آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

4

دکترزهره رحیمی

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی

5

دکتر علی کرامتی

معاونت آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی

6

دکتر ساری اصلانی

معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی

7

دکتر ایرج رشیدی

مدیریت دانشجویی و فرهنگی دانشکده پزشکی

8

دکتر ماریا شیروانی

مدیریت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

9

دکتر امیر هوشنگ الوندی

مسئول واحد ارتقاء اعضاء هیأت علمی دانشکده پزشکی

10

دکترسید ارشاد ندایی

مسئول واحد آزمون دانشکده پزشکی

11

دکترمیثم سیاه منصوری

مدیر دفتر توسعه فناوری دانشکده پزشکی

12

دکتر محمود امیری

مسئول واحد امور بین الملل دانشکده پزشکی

13

دکتر شیوا روشن خواه

مدیر آموزش علوم پایه دانشکده پزشکی

15

مهندس مریم جسری

مسئول واحد انفورماتیک دانشکده پزشکی