مرکز تحقیقات  بیولوژی پزشکی

 

مدیرگروه دکتر کامران منصوری   

 

CV

 

نام و نام خانوادگی

 

رشته تحصیلی یا

تخصصی

 

مرتبه علمی

 

آخرین مدرک

تحصیلی

 

پست الکترونیکی

 

دکتر خیراله یاری

 

علوم زیست

پزشکی

 

استادیار

 

دکتری Ph.D


kyari@kums.ac.ir

   دکتر بیژن سلیمانی  ژنتیک و اصلاح

نژاد

 استادیار  دکتری Ph.D  bijansolimani@gmail.com

 

دکتر شهرام میرآقایی

 

 

علوم دارویی

 

استادیار

 

دکتری Ph.D

 Shahram.miraghaee@yahoo.com

 

 

 دکتر صغری باقری  بیوفیزیک  استادیار  دکتری Ph.D  sog_bagheri@kums.ac.ir

دکتر فاطمه خادمی

فناوریهای علوم پزشکی

استادیار

دکتری ph.D

Fkhademi60@gmail.com

دکتر حمیدرضا محمدی مطلق

علوم زیست پزشکی

استادیار

دکتری ph.D

 mohammadimotlagh@gmail.com
   دکتر فاطمه حیدرپور  اپیدمیولوژی  استادیار  دکتریph.D  
   دکتر کامبیز ورمیرا   داروسازی هسته ای  استادیار  دکتریph.D  

دکتر ابراهیم برزگری

 

بیوفیزیک

استادیار

دکتریph.D

 e.barzegari@ut.ac.ir