مرکز تحقیقات  بیولوژی پزشکی

مدیرگروه دکتر کامران منصوری   

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

دکتر خیراله یاری

علوم زیست پزشکی

استادیار

دکتری Ph.D

 kyari@kums.ac.ir

دکتر بیژن سلیمانی

ژنتیک و اصلاح نژاد

استادیار

دکتری Ph.D

 bijansolimani@gmail.com

دکتر شهرام میرآقایی

 

علوم دارویی

استادیار

دکتری Ph.D

 Shahram.miraghaee@yahoo.com

دکتر صغری باقری

 

بیوفیزیک

استادیار

دکتری Ph.D

 sog­-bgheri@kums.ac.ir

دکتر فاطمه خادمی

فناوریهای علوم پزشکی

استادیار

دکتری ph.D

Fkhademi60@gmail.com

دکتر حمیدرضا محمدی مطلق

علوم زیست پزشکی

استادیار

دکتری ph.D

 mohammadimotlagh@gmail.com

دکتر ابراهیم برزگری

بیوفیزیک

استادیار

دکتریph.D

 e.barzegari@ut.ac.ir
 

دکتر فاطمه حیدرپور

 اپیدمیولوژی

 استادیار  دکتریph.D  
   دکتر کامبیز ورمیرا  داروسازی هسته ای  استادیار   دکتریph.D  
  دکترزهرارشیدی 
 تولیدمثل   استادیار   دکتریph.D