زیرشاخه ها و واحدها:

فعالیت آموزشی و پژوهشی گروه در دو بخش بیوشیمی بالینی ، تغذیه بالینی و ژنتیک بالینی  ارائه می شود که در بسیاری از فعالیتها همکاری بین سه بخش وجود دارد