در اختیار قرار دادن امکانات تحقیقاتی گروه جهت انجام پروژه های تحقیقاتی در قالب پایان نامه های دانشجویی مقاطع تحصیلاتی تکمیلی گروه  ، دانشجویان پزشکی ، داروسازی و سایر دانشگاههای کشور