.


اطلاعات عمومی:

1-  معرفی گروه:

گروه بیوشیمی  بالینی شامل دو بخش بیوشیمی بالینی و ژنتیک پزشکی است. درحال حاضر این گروه دارای 8 نفر عضو هیئت علمی بیوشیمی و دو نفر عضوهیئت علمی ژنتیک پزشکی می باشد .

همچنین گروه دارای 3 نفر کارشناس ارشد  بیوشیمی بالینی  می باشد. آزمایشگاه بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی با امکانات و تجهیزات قابل قبول از سال 1364 به ارائه واحد های عملی  بیوشیمی عمومی،  بالینی ،  شیمی ، هورمون ومولکولار بیولوژی به دانشجویان مشغول است.

درحال حاضر مدیر گروه دکتر زهره رحیمی استاد بیوشیمی بالینی است.

 

2-  مدیران قبلی گروه: در سنوات قبل به تناوب آقایان مرحوم دکتر حمید راهی (دانشیار بیوشیمی بالینی )، دکتر هادی خرازی (استاد بیوشیمی بالینی ) ، دکتر حمید نعمانی (استادیار بیوشیمی بالینی ) و دکتر اسد ویسی رایگانی (استاد بیوشیمی بالینی) عهده دار مسئولیت مدیر گروه بوده اند. 

- آیین نامه دکترای تخصصی:

 کوریکولوم جدید دوره دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی.pdf

- آیین نامه کارشناسی ارشد:

 کوریکولوم ارشد گروه بیوشیمی.pdf

لیست تجهیزات موجود در آزمایشگاه تحقیقاتی بیوشیمی، گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

1)    HPLC system, Agilent Technologies, made in Japan

2)    Real-Time PCR systems, Applied Biosystems stepone and step one plus, made in USA

3)    هود رومیزی, micromax, made in Iran

4)    Atomic Absorption specterometer, Perkin Elmer, AAnalyst 400, made in USA

5)    Master Cycler, Eppendorf AG 22331 Hamburg, Made in Germany

6)    Gel Doc, UviDOC-cf08.XD, Made in EU

7)    سیستم الکتروفورز ژل آگارز، پایا پژوهش، ساخت ایران

8)    Micro centrifuge SIGMA, D-37520, made in Germany

9)    ترازوی آزمایشگاهی, Sartorius, Made in Germany

10)                       اسپکتروفتومتر, Milton Roy company, spectronic 20D, made in USA

11)                       Sigma laboratory centrifuges GmbH, model 16283, made in Germany

12)                       سانتریفوژ یخچال دار, Jouan, made in France

13)                       ترازوی آزمایشگاهی- Ej Isoo

14)                       Dry palte incubator, KST 7804, made in Iran

15)                       بن ماری, Memert, made in Germany

16)                       Perkin Elmer spectrometer, lambda 25-UV/VIS spectrometer, made in USA